အလုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ - HR Agency

အလုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ - HR Agency

Human Resource Agency ကုမၸဏီမွ ေအာက္ပါ ေထြေထြလုပ္ငန္းမ်ားကို လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် တာဝန္...
Read More